12/1/2017

Unió de Pagesos demana al Parlament que rectifiqui el pressupost d’Agricultura perquè la pagesia tingui prioritat en l’accés als fons europeus per afrontar la reforma de la PAC i millorar la competitivitat

Unió de Pagesos denuncia que en el projecte de pressupost inicial de la Generalitat per al 2017 la partida destinada al Contracte Global d’Explotació (CGE, dotada només amb 53,6 milions d’euros, així com les destinades a les altres mesures de desenvolupament rural, no assoleixen la dotació per complir amb l’execució òptima del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014-2020, ni respecta les prioritats acordades a la Taula Agrària i al Ple del Parlament de Catalunya. Durant el 2016 el Departament només ha executat 64,7 milions d’euros, dels quals 27,8 milions eren a càrrec del Fons Europeu Agrari de Desenvolupament Rural (FEADER), en mesures del PDR. Aquest fet confirma el motiu de la denúncia presentada l’octubre passat pel sindicat, ja que es tracta de la pitjor de les execucions a Catalunya des de l’inici de la crisi econòmica i de les finances públiques. El projecte de pressupost també manté la desaparició de l’ajut directe a la fruita seca a càrrec del Departament des del 2015 i no preveu cap de les mesures aprovades pel Parlament per fer front a la crisi del sector de la cunicultura.

El sindicat adverteix que la necessitat de respectar les prioritats en desenvolupament rural per part de les administracions és un dels punts que reivindica el manifest aprovat pel Consell Nacional d’Unió de Pagesos de cara a la marxa pagesa que sortirà de tot Catalunya el pròxim 26 de gener i confluirà a Barcelona el 28 amb el lema Lluita amb Unió de Pagesos per la dignitat de la pagesia.

En primer lloc, tot i que el projecte de pressupostos preveu un increment del 100,66% dels recursos per a Agricultura respecte als del 2015, els anys anteriors el Departament incloïa la part de competències i personal (despeses corresponents al cost del personal i del funcionament general) de la llavors Direcció General del Medi Natural, que s’ha traspassat al Departament de Territori i Sostenibilitat. Però la novetat més rellevant del projecte del 2017 és el canvi de criteri de confecció dels pressupostos del Departament, ja que incorpora imports finalistes del Fons Europeu Agrari de Garantia (FEAGA) de 275 milions d’euros (ajuts directes de la PAC i les mesures de l’OCM dels productes agraris), i imports de transferències del FEADER per cofinançar les línies del PDR de Catalunya 2014-2020, així com del Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP) per 22,79 milions, que en tots els anys anteriors eren incorporats com a ampliacions de crèdit als valors inicials que només corresponien als recursos de la Generalitat.

D’altra banda, l’increment real de recursos del Departament, tenint en compte la despesa financera, és tan sols d’un 11,55% (36,6 milions), augment degut a la incorporació del pagament dels deutes per obres de reg a l’Administració General de l’Estat (AGE) per valor de 22,7 milions i als increments als organismes públics que depenen del Departament. Mentre que les polítiques públiques s’estanquen, la repercussió als capítols del pressupost del DARP és la següent:

- Capítol 1. Remuneració del personal (cost dels alts càrrecs i del personal funcionari o contractat): - 0,4 milions (- 5,45%). Cal tenir en compte que s’ha traspassat personal de la llavors Direcció General del Medi Natural al Departament de Territori i Sostenibilitat.

- Capítol 2. Despesa de béns corrents (cost de funcionament del Departament d’Agricultura): + 8 milions (+ 25,00%). Cal tenir en compte que incorpora 0,4 milions de fons del FEAGA.

- Capítol 4. Transferències corrents (recursos propis del DARP bàsicament a organismes públics a càrrec del DAAM o que fan tasques per compte seu com INCAVI, IRTA, PRODECA, Centre de la Propietat Forestal, Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, Fundació del Món Rural...): + 248 milions (+ 811,11%). Cal tenir en compte que incorpora 244,3 milions del FEAGA i també una part de fons (FEADER + AGE) dels cofinançaments del PDR de Catalunya 2014-2020.

- Capítol 6. Inversions reals (inversions públiques en edificis, escoles, informàtica, regs...): 4,7 milions (- 18,60%). La inversió pública real cal analitzar-la en el conjunt d’inversió pública entre el Departament i l’empresa pública executora d’obres d’interès agrari (Infraestructures Generalitat de Catalunya, SAU), ja que disminueix un 21,76%: de 34 milions el 2015 a 26,6 el 2017.

- Capítol 7. Transferències de capital (subvencions per a mesures de foment): + 72 milions (+ 79,21%. Cal tenir en compte que incorpora 30,1 milions del FEAGA i una part de fons (FEADER + FEMP + AGE) dels cofinançaments del PDR de Catalunya 2014-2020, així com del FEMP.

- Capítol 8. Actius financers (aportacions al capital d’Infraestructures Generalitat de Catalunya, SAU i IRTA, SA i el capital de préstecs a concedir a empreses): - 0,3 milions (-0,91%).

Unió de Pagesos considera que el projecte de pressupostos del 2017 no disposa de partides per fer front de forma adequada i ajustada als compromisos del Parlament de Catalunya en les qüestions següents:

- Les inversions en les explotacions agràries.

- Les mesures d’agroambient i clima i de l’agricultura i ramaderia ecològiques.

- Les compensacions a la pagesia professional de les zones amb limitacions naturals.

- Les noves exigències en matèria d’ús sostenible de plaguicides.

- L’execució del Pla de formació dels professionals agraris per compte propi.

- L’execució òptima del PDR de Catalunya 2014-2020, ja que les dotacions previstes només permetran la dotació parcial per obrir les convocatòries i es mantindran les reduccions dels imports, però s’haurà de deixar per a exercicis posteriors la dotació íntegra del conjunt de mesures. Aquesta situació es donarà amb els recursos europeus i estatals per a la millora de la competitivitat del sector agrari i l’adaptació de la pagesia professional als reptes de la internacionalització de l’economia i la reforma de la PAC que ha comportat en un nombre significatiu d’explotacions la disminució dels ajuts directes que havien percebut.


M�s informaci�n sobre desarrollo ruralCon la excepci�n de las disposiciones legales, est� expresamente prohibida la reproducci�n y redifusi�n sin nuestro permiso expreso de todo o parte del material contenido en esta web, incluyendo como tal la hipervinculaci�n en p�ginas de marcos.